log.gif (7145 bytes)

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts                                                  In English

Par institūtu
Pētījumu virzieni
Laboratorijas
Piedāvātie pakalpojumi
Bibliotēka
Latvijas Ķīmijas Žurnāls
Iepirkumi

 

 

Darbības virziens

Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts veic teorētiskus un prakstiskus pētījumus neorganiskajā ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā, nanotehnoloģijā un materiālzinātnēs

Kontakt-informācija

Miera 34

Salaspils, LV-2169

Latvija

Tālr.: +371-67944711

Fax: +371-67800779

E-pasts: nki@nki.lv

1nki.jpg (45063 bytes)

Aktualitātes

Institūta statusa maiņa

Saskaņā ar Rīgas Tehniskās universitātes Senāta 2015. gada 29. junija lēmumu “Par RTU aģentūras RTU Neorganiskās ķīmijas institūts reorganizāciju un tā nolikuma grozījumiem” (protokols nr. 591) un, pamatojoties uz Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes domes 2015. gada 17. septembra lēmumu (protokols nr. 32), RTU aģentūra RTU Neorganiskās ķīmijas institūts ir iekļauts MLĶF struktūrvienību sastāvā kā MLĶF Neorganiskās ķīmijas institūts.

Institūta adrese: Paula Valdena iela 7, Rīga, LV-1048, Latvija

Jaunas iekārtas

Projekta nr. 2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 ietvarā RTU MLĶF NĶI ir iegādātas četras zinātniskš iekārtas, ko izvieto Paula Valdena ielā 3/7:

  • Mikroviļņu reaktors Masterwave BTR S/N 8/059126;
  • Termiskās analīzes komplekts LINSEIS;
  • Starojuma kamera HD-E711-2;
  • Pirolītiskās izsmidzināšanas iekārta HO-TH-04BT

RTU NĶI pētījums iekļauts Latvijas zinātnes 10 nozīmīgāko sasniegumu vidū

Latvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi desmit nozīmīgākosLatvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi desmit nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2012. gadā, ieskaitot pētījumu «Jaunas katalītiskas glicerīnskābes un pienskābes iegūšanas metodes, oksidējot glicerīnu ar gaisu vai molekulāro skābekli. Jauna aktīvāku un selektīvāku katalizatoru sintēzes metode», kuru īstenoja RTU NĶI pētnieki Dr. sc. ing. Ēriks Palčevskis, Dr. chem. Lidija Kuļikova, Dr. chem. Vera Serga un Antons Cvetkovs sadarbībā ar RTU MZLĶ fakultātes zinātniekiem.

Latvijas Ķīmijas Žurnāla elektroniskā versija tiek izdota sadarbībā ar Versita.

Aktuālie projekti

LZP grants Nr. 327/2012 "Bora savienojumus saturošu nanodaļiņu nanokompozītu sintēze plazmā un to pārstrāde materiālos dzirkstizlādes procesā, projekta vadītājs Jānis Grabis, 2013-2016.

ESF projekts, 1.1.1.2. aktivitāte „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” „Jaunu grūti kūstošu savienojumu nanopulveru iegūšanas paņēmienu un nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrāde”, projekta līguma Nr. 2009/0215/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/082,vad.pētnieks I.Zālīte (2009 – 2012).

ERAF projekts "Nanostrukturētu un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana (vienošanās Nr. 2011/004/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004), vad. pētnieks Jānis Grabis

ERAF projekts „Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģijas biodīzeļdegvielas ražošanai (Vienošanās Nr.2010/0304/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/087), vad.pētnieks Ē.Palčevskis (2010 – 2013).

Projekts COST Action MP0701 “Polimēru nanokompozītmateriāli ar jaunām funkcionālām un strukturālām īpašībām”), vad.pētnieks I.Zālīte (2008-2012).

Projekts COST Action FA0904 „Ekoloģisks pārtikas iesaiņojums no polimēru nanomateriāliem”, vad.pētnieks I.Zālīte.

Valsts pētījumu programmas

VPP Nr.2 Materiālzinātnē „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem”. Programmas vadītājs - Dr.habil.phys. A.Šternbergs (2010-2013).

  • 1. Projekts: „Daudzfunkcionālie materiāli starojumu enerģijas konvertēšanai, informācijas ierakstam, uzglabāšanai, pārnesei un pārveidošanai, un to efektīviem pielietojumiem augsto tehnoloģiju ierīcēs”.

VPP Enerģētikā Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ierobežošanai”. Programmas vadītājs - Dr.habil.phys. J.Ekmanis (2010 – 2013).

  •  4. Projekts: „Ūdeņraža iegūšanas, uzglabāšanas un enerģijas atbrīvošanas metožu izpēte un prototipu izstrāde”.

Sadarbības projekti un LZP granti

Sadarbības projekta Nr. 666/2014 „Kontrolējamas porainības kompozītmateriālu sintēze un pētījumi plāno slāņu un to sistēmu iegūšanai enerģijas uzkrāšanas un pārveidošanas pielietojumiem” (projekta vadītājs Jānis Kleperis) apakšprojekts Nr. 666/2014.3. "Neorganisko litija interkalācijas materiālu un cieto elektrolītu sintēze un izpēte. Apakšprojekta vadītāja Antonija Dindune (2014-2017).

Projekts Nr.10.0032 „Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei”. Projekta vadītājs – Dr.habil.phys. L.Skuja.

Projekts Nr.09.1551 „Funkcionālo komplekso savienojumu sintēze un nanokompozītu veidošanās likumsakarības”. Projekta vadītāja – Dr.chem. A.Dindune.

Projekts Nr.09.1553 „Nanostrukturēti materiāli videi draudzīgām tehnoloģijām un enerģētikai”. Projekta vadītāja – Dr.chem. I.Zviedre.